Nộp và Quyết Toán Thuế TNCN

Thực hiện các thủ tục về thuế cho người lao động:

- Tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.

- Quản lý khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người lao động tại doanh nghiệp và làm quyết toán thuế TNCN vào cuối năm.

- Cơ cấu và quản lý các phúc lợi hàng năm của người lao động, trợ cấp y tế, các loại tiền thưởng. Cơ cấu bồi thường và kế hoạch hóa về thuế cho người lao động.