Tính toán và thu chi Bảo Hiểm Xã Hội

ESOS thực hiện các hoạt động nghiệp vụ với sự chu đáo và chuyên nghiệp:

  • Giúp tính toán Bảo Hiểm Xã Hội cho nhân sự, đăng ký số Bảo Hiểm Xã Hội với cơ quan chức năng
  • Duy trì cơ sở dữ liệu nhân viên
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Luật lao động như bảo hiểm xã hội (sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế, yêu cầu thanh toán bảo hiểm xã hội cho nhân viên)