GIẢM 30% THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA NĂM 2020
Chính phủ ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.Tải ngay công vănĐiều kiện giảm thuế TNDN:Giảm 30% số thuế TNDN...
Đọc tiếp