TRADE-UNION FEE FOR FOREIGN LABOR IN VIETNAM
Ho Chi Minh City Confederation of Labor issued Guideline 05 / HD-LDLĐ on March 31, 2020, on some related contents to contribute trade union fees.Accordingly, the contribution of trade union fees for foreign labor working in Vietnam (according to Article 5 of Decree 191/2013 / ND-CP and Clause 1, Article 2 of Decree 143/2018 /...
Đọc tiếp
MỨC ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Liên đoàn Lao động TP.HCM ban hành Hướng dẫn 05/HD-LĐLĐ ngày 31/3/2020 một số nội dung liên quan đóng kinh phí, đoàn phí công đoàn.Theo đó, việc đóng kinh phí công đoàn đối với đối tượng người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam (theo Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP và khoản 1 Điều 2 Nghị định...
Đọc tiếp