Theo Công văn số 2516/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2021
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAMBẢO HIỂM XÃ HỘITP. HỒ CHÍ MINH--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 2516/BHXH-QLTV/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2021TP. HCM, ngày 05 tháng 7 năm 2021 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao độngCăn cứ khoản 1 Điều 26...
Đọc tiếp