1. Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/07/2022

2. Tăng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu từ ngày 01/07/2022

Nghị định 38/2022/NĐ-CP tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/07/2022 dẫn đến tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng có sự điều chỉnh tăng tương ứng.
Hiện hành, theo điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu quy định như sau:
  • Với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.
  • Với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
  • Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
  • Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

 Ví dụ: Trường hợp Nguyễn Văn A có trình độ đại học, làm việc ở địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng I thì tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn 5.007.600 đồng/tháng (cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng I).

3. Điều chỉnh mức đóng BHXH vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) từ ngày 01/07/2022

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2022, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/06/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).
Như vậy, mức đóng BHXH vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN bằng 0% trong thời gian từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/06/2022.

Cụ thể, mức đóng vào quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN từ ngày 01/07/2022 như sau:

  • Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH;
  • Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện quy định, có văn bản đề nghị và được Bộ lao động - thương binh và xã hội chấp thuận.

 Căn cứ pháp lý:

  • Nghị quyết 68/NQ-CP
  • Quyết định 595/QĐ-BHXH
  • Nghị định 38/2022/NĐ-CP

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên