Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 đã có nhiều cải cách quan trọng với mục tiêu hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

Luật Doanh nghiệp năm 2020 gồm 10 chương, 218 điều và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Bảng sau đây thể hiện sự thay đổi của một số nội dung tại Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014;

Luật Doanh nghiệp 2020;

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên