BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

         Số: 3567/BHXH-QLT
         V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2022

TP. HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2022

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động

          Căn cứ khoản 1 Điều 26 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

          Căn cứ Thông báo số 273/TB-NHNN ngày 01/07/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 01/07/2022.

           Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thực hiện từ ngày 01/07/2022 cho 6 tháng cuối năm 2022, đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ là: 23.112 đồng/USD (Hai mươi ba nghìn, một trăm mười hai đồng)./.

            Trân trọng./.

 

            Nơi nhận:
           - Như trên;
           - Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ;
           - BHXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
           - Website BHXH Thành phố;
           - Lưu: VT, QLT (Thu).

                           GIÁM ĐỐC
                         Phan Văn Mến


 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên