1. Đối tượng là NLĐ nước ngoài được hưởng lương hưu tại Việt Nam

 Theo khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, NLĐ nước ngoài được hưởng chế độ hưu trí khi lao động tại Việt Nam là:

 • Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 • Thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
 • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
2. Điều kiện hưởng lương hưu đối với NLĐ nước ngoài tại Việt Nam
 Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 54 Luật BHXH 2014, NLĐ nước ngoài tại Việt Nam nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a.  Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động;
b.  Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động, đồng thời:
 • Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; hoặc 
 • Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2021;
c. NLĐ có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
d. Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Mức hưởng lương hưu đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP, mức hưởng lương hưu đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quy định như sau:
3.1 Mức lương hưu hàng tháng
Mức lương hưu hàng tháng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật BHXH và khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, cụ thể:
+ Mức lương hưu hàng tháng của NLĐ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 Luật BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 Luật BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:
 • Đối với lao động nam: số năm đóng BHXH là 20 năm;
 • Đối với lao động nữ: số năm đóng BHXH là 15 năm;
+ Cứ sau mỗi năm, mức lương hưu của NLĐ nước ngoài được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
3.2 Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật BHXH, cụ thể: 
 • NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.
 • Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
3.3 Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu đối với NLĐ nước ngoài tại Việt Nam
Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật BHXH .

 

 Căn cứ pháp lý:

 • Luật BHXH;
 • Nghị định 115/2015/NĐ-CP;
 • Nghị định 143/2018/NĐ-CP;
 • Bộ luật Lao động 2019.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên