Theo điểm c khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014, người tham gia BHYT 5 năm liên tục tính từ thời điểm tham gia đến thời điểm khám, chữa bệnh (gián đoạn tối đa không quá 03 tháng) sẽ được cấp "Giấy chứng nhận không đồng chi trả trong năm" và được chi trả 100% chi phí.

Loi-ich-khi-tham-gia-BHYT-5-NAM-LIEN-TUC

- Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận:

  • ​Trên thẻ BHYT có dòng chữ tham gia BHYT liên tục 5 năm từ ngày…(trường hợp thời gian gián đoạn tối đa không quá 3 tháng thì được xác định tham gia liên tục.)
  • ​Có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở hiện hành.
  • ​ Khám chữa bệnh đúng tuyến.

Cô A được cấp giấy “Chứng nhận không cùng chi trả” những lần đi KCB lần sau trong năm 2016 sẽ được quỹ BHYT chi trả và được quỹ BHYT thanh toán cho phần thanh toán vượt quá 6 tháng TLCS.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên