Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), Cục Thuế thành phố Hà Nội lưu ý một số nội dung kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2021 như sau:

1. Danh mục hồ sơ quyết toán thuế TNDN:

STT
Hồ sơ
Mẫu
Căn cứ pháp lý
1
Tờ khai thuế TNDN áp dụng đối với phương pháp tỷ lệ trên doanh thu.
Mẫu số 04/TNDN.
Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính.
2
Tờ khai quyết toán thuế TNDN áp dụng đối với phương pháp doanh thu - chi phí.
Mẫu số 03/TNDN.
3
Phụ lục thuế TNDN được giảm.
 
Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.
4
Báo cáo tài chính năm/ Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi loại hình DN hoặc tổ chức lại DN theo quy định của pháp luật.
(trừ trường hợp không phải lập báo cáo tài chính theo quy định).
 
 
5
Tờ khai giao dịch liên kết.
Phụ lục I;
Phụ lục II;
Phụ lục III.
Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ.
6
Các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.
 
 
 
 Lưu ý:
  • Tùy theo thực tế phát sinh của từng DN.
  • DN tham khảo điểm mới các mẫu biểu hồ sơ khai thuế tại Công văn số 4384/TCT-CS ngày 12/11/2021 của Tổng cục Thuế.
2. Thời hạn nộp hồ sơ:
  • DN có năm tài chính trùng năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/03/2022).
  • DN có năm tài chính khác năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại DN chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.
3. Một số lưu ý khi DN thực hiện kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2021:
3.1. Xác định, kê khai thông tin giao dịch liên kết: DN lưu ý xác định chính xác đối tượng phải kê khai, thực hiện kiểm soát và kê khai đầy đủ thông tin giao dịch liên kết, xác định đúng chi phí lãi vay được trừ (mức khống chế 30%) khi tính thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ để hạn chế sai sót.
3.2. Xác định, kê khai giảm thuế TNDN năm 2021:
  • Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2021 đối với DN có doanh thu trong năm 2021 không quá 200 tỷ đồng doanh thu trong năm 2021 giảm so với doanh thu trong năm 2019.

 Lưu ý:  Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong năm 2021 giảm so với doanh thu trong năm 2019 đối với trường hợp DN mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tnăm 2020 và năm 2021.

  • Khi lập hồ sơ khai thuế, DN kê khai số thuế TNDN được giảm trên hồ sơ khai quyết toán thuế và trên phụ lục thuế được giảm ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

 Căn cứ:

  • Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  • Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.
3.3. DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ.
Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của chính phủ hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện DN là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.
 Căn cứ: Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ.
3.4. Chi phí được trừ liên quan đến chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm Covid-19.
Đối với các khoản chi phí cách ly y tế do dịch Covid - 19 ở trong nước và nước ngoài (chi phí tiền ăn, tiền ở; chi phí xét nghiệm Covid - 19; chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam hoặc từ nơi phát hiện đối tượng đến cơ sở cách ly y tế; chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế,...) để thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các khoản chi phí xét nghiệm Covid - 19 cho người lao động (NLĐ), chi phí mua thiết bị nhằm bảo vệ NLĐ khỏi nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc, chi phí sinh hoạt của NLĐ tại DN hoạt động theo phương án "3 tại chỗ" thì các khoản chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi thuế TNDN.
Lưu ý:  các khoản chi phí nêu trên phản ánh thực tế phát sinh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật.
 Căn cứ: Công văn 4110/TCT-DNNCN ngày 27/10/2021 của Tổng cục Thuế.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên