Nghỉ hằng năm hay nghỉ phép năm là một trong những quyền lợi của người lao động (NLĐ), trường hợp NLĐ chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm sẽ được doanh nghiệp thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành, đã thay đổi quy định về việc thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ, Qúy khách hàng tham khảo chi tiết nội dung thay đổi tại bài viết sau đây.

  1. Nghỉ hằng năm

+ Đối với NLĐ làm việc đủ 12 tháng cho một doanh nghiệp thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động, số ngày cụ thể như sau:

+ Đối với NLĐ làm việc không đủ 12 tháng cho một doanh nghiệp thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc thực tế trong năm, được xác định như sau:

Lưu ý:

Người lao động sẽ được tăng số ngày nghỉ phép trong năm khi:

2. Có được cộng dồn ngày nghỉ phép năm còn dư sang năm sau?

Hiện nay, không có quy định về việc cộng dồn ngày nghỉ phép năm còn dư sang năm sau. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 thì:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.[…]

Như vậy, NLĐ có thể thỏa thuận với doanh nghiệp về vấn đề nghỉ hằng năm để có thể nghỉ phép năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối 03 năm một lần. Cho nên, nếu trong năm NLĐ vẫn chưa nghỉ hết số ngày phép năm thì có thể thực hiện thỏa thuận với doanh nghiệp để chuyển số ngày nghỉ phép năm chưa nghỉ hết sang năm sau. Trường hợp doanh nghiệp đồng ý, thì NLĐ sẽ được nghỉ trong những ngày phép cộng dồn và vẫn được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

3. Thay đổi quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

Nếu như theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động 2012:

Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.[…]”

Như vậy, Bộ luật Lao động 2012 ghi nhận cho tất cả các lý do (thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác) mà NLĐ chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì đều được doanh nghiệp thanh toán lại bằng tiền cho những ngày chưa nghỉ trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa NLĐ và doanh nghiệp (nghỉ gộp, cộng dồn,…).

Tuy nhiên, theo quy định mới tại Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.[…]”

Theo đó, Bộ luật Lao động 2019 chỉ còn ghi nhận cho 02 trường hợp (thôi việc, bị mất việc làm) mà NLĐ chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì doanh nghiệp mới có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho những ngày phép năm chưa nghỉ.

Trường hợp NLĐ vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp không có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ phép năm còn dư. Tuy nhiên, doanh nghiệp và NLĐ vẫn có thể có thỏa thuận khác về vấn đề nghỉ hằng năm (vẫn thực hiện thanh toán những ngày phép năm chưa nghỉ còn dư trong trường hợp NLĐ tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp) ghi nhận vào Nội quy lao động áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp.


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên