BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 1523/BHXH-QLT
V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2020

TP. HCM, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Thông báo số 205/TB-NHNN ngày 01/7/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 01/7/2020.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thực hiện từ ngày 01/7/2020 cho 6 tháng cuối năm 2020, đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ là: 23.235 đồng/USD (Hai mươi ba nghìn, hai trăm ba mươi lăm đồng/USD)./.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận, huyện;
- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, QLT (Thu).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên