TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6770/CTTPHCM-KK
V/v: nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhn được vướng mắc của người nộp thuế (NNT) về việc xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Về vấn đề này, Cục Thuế Thành phố có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn:

“Điều 9. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

1. Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”

- Căn cứ khoản 14 Điều 2, khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

14. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.”

“Điều 11 Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng:

- Căn cứ khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự quy định:

“Điều 156. Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự

Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

1. Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình;”

- Căn cứ Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép và công văn số 1691/VPCP-KGVX ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp NNT là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách Iy, cá nhân thuộc đối tượng bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh Covid-19 nếu phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế nhưng trong thời gian bị cách ly (bao gồm cả thời gian cách ly toàn xã hội theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cách ly theo vùng, khu vực theo quyết định của cơ quan chính quyền địa phương, cách ly theo quyết định thông báo của cơ quan, nhà nước có thẩm quyền) không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo qui định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo để NNT được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- UBND TP. Hồ Chí Minh (để báo cáo);
- Ban lãnh đạo Cục (để báo cáo);
- Các sở, ban ngành trên địa bàn TP HCM (để phối hợp thực hiện);
- Cơ quan báo, đài trên địa bàn TP. HCM (để đưa tin);
- CCT Khu vực, quận, huyện (để thực hiện);
- Các Phòng, Trung tâm thuộc Cục Thuế (để thực hiện);
- Lưu: VT, KK

CỤC TRƯỞNG
Lê Duy Minh

 

►Xem chi tiết : Công văn 6770/CTTPHCM-KK

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên