Tư vấn & cung cấp nhân sự


- Tư vấn ký kết hợp đồng thời vụ cho các văn phòng đại diện trước khi thành lập

- Tư vấn và cung cấp nhân sự về quản trị/Nhân sự /Kế toán/Trưởng đại diện làm việc cho văn phòng đại diện, tổ chức kinh tế, ngoại giao

- Thực hiện tất cả các thủ tục hành chính để thành lập ban đầu cũng như các thủ tục đóng cửa văn phòng