Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) Bộ tài chính đã cụ thể tại Thông tư 219/2014/TT-BTC. Bên cạnh đó, danh sách này không ngừng bổ sung và cập nhật. Sau đây là 26 loại hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT theo quy định mới nhất năm 2022.

Căn cứ Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 26/2015/TT-BTCThông tư 130/2016/TT-BTC và Thông tư 25/2018/TT-BTC), các loại hàng hóa, dịch vụ sau đây sẽ không chịu thuế GTGT:

 

 
 
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên