Thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động nam từ ngày 01/01/2019
(Hình minh họa, nguồn: Internet)       Từ ngày 01/01/2019, việc tính mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nam sẽ có một số thay đổi cho phù hợp với Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội 2014.       Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 (đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 73 của Luật bảo hiểm...
Đọc tiếp
THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TỪ 01/06/2017
Căn cứ luật BHXH 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014; Luật Vệ sinh, An toàn lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015; Căn cứ nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của chính phủ; Căn cứ theo văn bản 1012/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về...
Đọc tiếp