CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BHXH -  Tăng các mức hưởng chế độ BHXH đối với NLĐ từ ngày 01/7/2019
Tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/07/2019, tăng mức hưởng chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ cho phù hợp với mức...
Đọc tiếp
TIPS FOR PAYROLL MANAGEMENT PROCESS
The Payroll process is one of the essential tasks in all business to maintain operation work well. This process is simple, but not always right, if you are not careful, leading your corporation to a nightmare.Tips for creating a better payroll management processAlthough every business has different needs in their payroll, there are certain steps...
Đọc tiếp