LAO ĐỘNG KÝ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC CÓ PHẢI THAM GIA BHXH BẮT BUỘC TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC KHÔNG?
Hợp đồng thử việc được quy định tại điều 26 và 27 của bộ luật lao động số 10/2012/QH13 cụ thể như sau:1. Nội dung của hợp đồng thử việc gồm có:a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính,...
Đọc tiếp