PHÉP NĂM TIÊU KHÔNG HẾT CÓ ĐƯỢC QUY RA TIỀN KHÔNG?
“Phép năm tiêu không hết có được quy ra tiền không?”, “Các ngày phép sẽ được quy đổi như thế nào, có phải được 100% của 01 ngày công bình thường không?”“Nhà nước có quy định cụ thể về việc quy đổi tiền lương từ ngày phép không hay do chính sách công ty quy...
Đọc tiếp
THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TỪ 01/06/2017
Căn cứ luật BHXH 58/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014; Luật Vệ sinh, An toàn lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015; Căn cứ nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của chính phủ; Căn cứ theo văn bản 1012/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh về...
Đọc tiếp