GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TIPS: Cần lưu ý những  điều gì khi thực hiện thủ tục này tại Việt Nam ?
1)   Thư xác nhận chuyên gia hay Bằng đại học  ?Trong trường hợp người lao động nước ngoài cần phải xin giấy phép lao động với vị trí chuyên gia, cần cung cấp thư xác nhận chuyên gia hoặc bằng cử nhân.Lưu ý rằng lao động nước ngoài cần có kinh nghiệm từ 3 năm...
Đọc tiếp