MỨC TIỀN LƯƠNG TỐI ĐA TÍNH ĐÓNG BHXH VÀ BHYT BẮT BUỘC SẼ CÓ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO KỂ TỪ NGÀY 01/07/2019?
Cùng với lương tối thiểu vùng sẽ tăng ngay từ đầu năm 2019, mọi người lao động sẽ đều được tăng lương cơ sở từ 1/7/2019 Kể từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng lên thành 1.490.000 đồng/tháng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019) nên quy định...
Đọc tiếp
Thay đổi cách tính lương hưu đối với lao động nam từ ngày 01/01/2019
(Hình minh họa, nguồn: Internet)       Từ ngày 01/01/2019, việc tính mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nam sẽ có một số thay đổi cho phù hợp với Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội 2014.       Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2018 (đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 73 của Luật bảo hiểm...
Đọc tiếp
QUY ĐỊNH CÁC KHOẢN ĐÓNG BHXH NĂM 2018
Ngoài những khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định hiện hành, kể từ ngày 01/01/2018, bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động làm cơ sở tính đóng BHXH bắt buộc.Các khoản tính và không tính đóng BHXH(Áp dụng từ 01/01/2018)Nguồn luật tham khảo: Thông...
Đọc tiếp
PHÉP NĂM TIÊU KHÔNG HẾT CÓ ĐƯỢC QUY RA TIỀN KHÔNG?
“Phép năm tiêu không hết có được quy ra tiền không?”, “Các ngày phép sẽ được quy đổi như thế nào, có phải được 100% của 01 ngày công bình thường không?”“Nhà nước có quy định cụ thể về việc quy đổi tiền lương từ ngày phép không hay do chính sách công ty quy...
Đọc tiếp
4 INVISIBLE HASSLE IN PAYROLL MANAGEMENT
Payroll is One of the tasks indispensable in your corporate, Manage it well make your employee happy with work and effort to contribute more to your business. Moreover, your business doesn't get any trouble with the authorities with a good payroll management system.Payroll management is like an iceberg. You can see that is a very...
Đọc tiếp
APPLY NEW EXCHANGE RATE FOR CALCULATING SOCIAL INSURANCE FROM 03/07/2017
Base on Clause 1st, Article 26th, Decree No. 115/2015/NĐ-CP passed on 11/11/2015 of Government detail in some of Social Insurance Law Article regulate about compulsory social insurance;Base on announcement no. 213/TB-NHNN on 03/07/2017 of The State Bank of Vietnam about announcing the average exchange rate on the interbank foreign currency market of VND against the...
Đọc tiếp
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO LÀ HỢP PHÁP?
Vì nhiều lý do mà người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp động lao động trước thời hạn, dẫn đến nhiều tranh chấp giữa người sử dụng lao động và người lao động như đơn nghỉ việc của người lao động không được chấp thuận, hoặc người lao động bị bắt phải bồi...
Đọc tiếp
TIPS FOR PAYROLL MANAGEMENT PROCESS
The Payroll process is one of the essential tasks in all business to maintain operation work well. This process is simple, but not always right, if you are not careful, leading your corporation to a nightmare.Tips for creating a better payroll management processAlthough every business has different needs in their payroll, there are certain steps...
Đọc tiếp
ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ MỚI TÍNH MỨC LƯƠNG ĐÓNG BHXH TỪ NGÀY 1/7/2017
Kể từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (Không áp dụng cho lao động làm việc trong DN, tổ chức,…) tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (Theo nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017) Các Doanh nghiệp áp dụng mức lương cơ sở 1.300.000...
Đọc tiếp