Thực hiện Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có sử dụng người lao động Việt Nam thực hiện báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng, người lao động Việt Nam theo Mẫu số 02/PLII ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

 Thời gian và nơi nhận báo cáo:

+ Thời gian báo cáo: Trước ngày 20/12/2023;

+ Thời gian chốt số liệu báo cáo năm 2023: Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 12 năm 2023.

- Nơi nhận báo cáo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Việc làm - An toàn lao động, email: vlatld.sldtbxh@tphcm.gov.vn)

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Ông Nguyễn Tiền Phong – Chuyên viên Phòng Việc làm - An toàn lao động – Điện thoại  091.136.1881 để được trao đổi hướng dẫn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện đúng thời gian quy định./.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên