Theo điểm 2 khoản 26 điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, từ ngày 01/01/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b, tiết c1 điểm c khoản 5 điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH như sau:

  • Mức lương theo công việc hoặc chức danh: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 Bộ luật lao động 2019; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;
  • Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa bao gồm;
  • Các khoản bổ sung khác theo quy định của hai bên: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả lương thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Đây là tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc. Còn các khoản phụ cấp khác không bao gồm trong tiền lương tháng - miễn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH;
  • Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH;
  • Bộ luật lao động 2019.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên