Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/2/2021), trong đó hướng dẫn 04 quy định mới về tiền lương của Người lao động  (sau đây gọi là NSDLĐ) theo quy định tại Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021) như sau:

Hình thức trả lương cho Người lao động

Về hình thức trả lương thì Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 đã quy định 02 điểm mới sau đây so với Điều 94 Bộ luật Lao động 2012:

Với hai điểm mới này, Nghị định 145 hướng dẫn cụ thể về hình thức trả lương như sau:

NSDLĐ và NLĐ thỏa thuận trong hợp đồng đồng lao động (HĐLĐ) về hình thức trả lương:

Tiền lương theo thời gian được trả cho NLĐ hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong HĐLĐ, cụ thể:

+ Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;

+ Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân (x) với 12 tháng và chia (÷) cho 52 tuần.

+ Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia (÷) cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà NSDLĐ lựa chọn.

Lưu ý: Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong HĐLĐ;

+ Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp HĐLĐ thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019.

Tiền lương theo sản phẩm được trả cho NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

- Tiền lương khoán được trả cho NLĐ hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

ESOS sẽ tổng hợp các thông tin chi tiết về tiền lương làm thêm giờ ở bài 04 QUY ĐỊNH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG TỪ 01/02/2021 (phần 2)

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên