Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (sau đây gọi là Quyết định 08) của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Đề nghị các doanh nghiệp có đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08 lập hồ sơ đề nghị theo hướng dẫn đính kèm (chú ý thực hiện đúng biểu mẫu). Quy trình thực hiện theo lưu đồ sau:

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên