Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của  Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

►Tham khảo: Công văn 27712/SLĐTBXH-VL-ATLĐ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của  Chính phủ và điểm a Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2023 của Chính phủ, cụ thể như sau:

  • Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 07/PLI ban hành Kèm theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ.
  • Số liệu kỳ báo cáo: số liệu lao động nước ngoài tổng hợp từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023.
  • Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 05/01/2024. 
  • Hình thức tiếp nhận báo cáo: tổ chức, doanh nghiệp truy cập vào link Google Form: https://forms.gle/4UuiAsoH6PwmRPwe7 hoặc quét mã QR code để truy cập đường link Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài và gửi đến Sở Lao động - Thương binh và  Xã hội (Thông qua Phòng việc - An toàn lao động) bao gồm số liệu lao động nước ngoài và bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin PDF) để tiện trong công việc  theo dõi và tổng hợp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm thực hiện đúng quy định./.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên