Cụ thể, tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24 năm 2023 ngày 14/05/2023 của Chính phủ quy định rõ: Từ ngày 01 tháng 07 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

Như vậy, sẽ có 02 mức lương cơ sở được áp dụng trong năm 2023 gồm:

  • Từ ngày 01/01/2023 - 30/6/2023: Mức lương cơ sở là 1.490.000 triệu đồng/tháng;
  • Từ ngày 01/07/2023: Mức lương cơ sở là 1.800.000 triệu đồng/tháng.
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tối đa từ 01/7/2023 là bao nhiêu?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì trường hợp tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Do đó, mức tiền lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc từ ngày 01/07/2023 là 36.000.000 đồng.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014;
  • Công văn số 2623/TB-BHXH.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên