Hộ kinh doanh (HKD) phải xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) hay không phụ thuộc vào thời điểm đăng ký thành lập trước hay sau ngày 01/07/2022. Cụ thể, khoản 1 Điều 23 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, HKD tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng khi:

 • Không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử;
 • Không có hạ tầng công nghệ thông tin;
 • Không có hệ thống phần mềm kế toán;
 • Không có phần mềm lập HĐĐT để sử dụng HĐĐT và để truyền dữ liệu HĐĐT đến người mua và đến cơ quan thuế.

Trong đó, thời gian 12 tháng được tính như sau:

 • Đối với HKD đang hoạt động từ trước 01/07/2022: 12 tháng tính một lần kể từ 01/07/2022.
 • Đối với HKD, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/07/2022: 12 tháng kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Như vậy, tính đến thời điểm này, việc có bắt buộc phải xuất HĐĐT hay không sẽ phụ thuộc vào thời điểm thành lập:

 • HKD được thành lập trước ngày 01/07/2022: Bắt buộc sử dụng HĐĐT;
 • HKD được thành lập sau ngày 01/07/2022: Nếu đủ 12 tháng kể từ thời điểm đăng ký sử dụng hóa đơn thì bắt buộc phải sử dụng HĐĐT.

Theo đó, tùy thuộc vào phương pháp khai thuế, HKD sẽ xuất HĐĐT theo hình thức khác nhau:

HKD theo phương pháp kê khai

HKD theo phương pháp khoán

HKD khai thuế theo từng lần phát sinh

- HĐĐT có mã của cơ quan Thuế.

- HĐĐT có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền có kết chuyển dữ liệu đến cơ quan Thuế.

HĐĐT có mã do cơ quan Thuế cấp theo từng lần phát sinh.

 

Thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT đối với HKD

Tùy thuộc vào phương pháp khai thuế, HKD sẽ đăng ký sử dụng HĐĐT như sau:

► Đối với HKD khai thuế theo phương pháp kê khai:

Bước 1: Vào hệ thống HĐĐT của tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT mà HKD sử dụng

Bước 2: Điền đầy đủ nội dung trên mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA Nghị định 123/2020

Bước 3: Gửi Tờ khai qua hệ thống HĐĐT của tổ chức cung cấp giải pháp đến cơ quan thuế

Bước 4: Thông báo từ cơ quan thuế

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng HĐĐT, cơ quan thuế gửi thông báo theo mẫu 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB Nghị định này về việc chấp nhận/không chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT.

► Đối với HKD khai thuế theo phương pháp khoán/theo từng lần phát sinh:

Bước 1: Gửi đơn đề nghị

- HKD thuộc trường hợp được cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh gửi Đơn đề nghị cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT đến cơ quan thuế:

 • Hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định: Chi cục Thuế quản lý nơi hộ, cá nhân kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định: Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh.

- HKD đồng thời truy cập vào hệ thống lập HĐĐT của cơ quan thuế để lập HĐĐT.

Bước 2: Cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh

Sau khi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định, cơ quan thuế cấp mã trên HĐĐT HKD lập.

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP;
 • Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên