1. Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2023

Theo điểm a khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, dịp Tết Dương lịch, người lao động (NLĐ) được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch).

Theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì NLĐ được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Ngày 01/01/2023, rơi vào ngày Chủ nhật (ngày nghỉ hàng tuần), do đó, NLĐ được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 02/01/2023.

⇒ Như vậy, đối với NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp có chế độ 01 ngày nghỉ hàng tuần (Chủ nhật) thì dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 NLĐ được nghỉ 02 ngày liên tục (từ Chủ nhật ngày 01/01/2023 đến hết thứ Hai ngày 02/01/2023).

⇒ Trường hợp NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp có chế độ 02 ngày nghỉ hàng tuần (thứ Bảy, Chủ nhật) thì dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 NLĐ được nghỉ 03 ngày liên tục (từ thứ Bảy ngày 31/12/2022 đến hết thứ Hai ngày 02/01/2023).

2. Tiền lương dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, tiền lương đối với NLĐ làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày.

⇒ Như vậy, nếu NLĐ làm việc vào ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023 thì ngoài tiền lương của ngày làm việc bình thường, NLĐ còn được nhận thêm tối thiểu là 300% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm – Bộ luật Lao động 2019

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và

 khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

3. Tiền thưởng dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2023

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng là số tiền, tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.

Quy chế thưởng do NSDLĐ quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở.

⇒ Như vậy, việc thưởng Tết Dương lịch năm 2023 sắp tới hoàn toàn không mang tính bắt buộc mà sẽ do công ty quyết định dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của NLĐ và quy chế thưởng của công ty.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên