1. Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023 tại TPHCM

Căn cứ Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP (mẫu số 07/PLI phụ lục I), cụ thể như sau:

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023 tại TPHCM (Mẫu số 07/PLI phụ lục I)

  • Số liệu kỳ báo cáo: số liệu lao động nước ngoài tổng hợp từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/06/2023.
  • Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 05/07/2023.
  • Hình thức tiếp nhận báo cáo: tổ chức, doanh nghiệp truy cập vào link Google Form:

https://forms.gle/kNqRgsH42Vu4evwj8

hoặc quét mã QR code để truy cập đường link Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài gửi báo cáo trực tuyến đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thông qua Phòng việc - An toàn lao động) bao gồm số liệu lao động nước ngoài và bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin PDF) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/tintuc/2023/06/01/bao-cao-tinh-hinh-lao-dong-nuoc-ngoia.png

2. Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

  • Trước ngày 05 tháng 07 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 06 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI.

Thời gian chốt số liệu báo cáo 06 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 06 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

  • Trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo Mẫu số 08/PLI.

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm và hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

(Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

Căn cứ pháp lý:

152/2020/NĐ-CP

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên