1. Mẫu 08/CK-TNCN bản cam kết tổng thu nhập năm 2023 chưa đến mức chịu thuế TNCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

Kính gửi[1]:…………………………………...................

1. Tên tôi là[2]: …………………………………..………...……….…………

2. Mã số thuế[3]:  

3. Địa chỉ cư trú[4]:……………………….……...………..…………………...

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ..........[5] triệu đồng (ghi bằng chữ[6]…..............................................………) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị [7]……...…………… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

[8]…., ngày[9] … tháng … năm 2023

                                                        CÁ NHÂN CAM KẾT

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 Tải Mẫu 08/CK-TNCN tại đây

2/ Hướng dẫn điền mẫu 08/CK-TNCN

[1] Điền cụ thể tên của tổ chức, cá nhân trả thu thập cho cá nhân làm bản cam kết.

[2] Cá nhân làm bản cam kết này điền đầy đủ họ và tên của mình.

[3] Điền chính xác mã số thuế của cá nhân làm bản cam kết này. Lưu ý: Cá nhân làm cam kết phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

[4] Điền cụ thể địa chỉ cư trú của cá nhân làm bản cam kết này.

[5] Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm.

Ví dụ:

- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

132 triệu đồng

+

4,4 triệu đồng

x

10 tháng

=

176 triệu đồng

[6] Điền số tiền bằng chữ.

[7] Điền tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

[8] Điền nơi cá nhân lập bản cam kết này.

[9] Điền ngày, tháng, năm lập bản cam kết này.

3. Trường hợp nào cần sử dụng bản cam kết tổng thu nhập năm 2023 chưa đến mức chịu thuế TNCN theo Mẫu 08/CK-TNCN?

Cá nhân chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập tính thuế nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân đó có thể làm cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN.

Lưu ý:

  • Cá nhân sau khi điền đầy đủ và chính xác thông tin vào bản cam kết theo hướng dẫn tại Mục 2 thì gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.
  • Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019.

Sau đó, tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm:

  • Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế.
  • Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế.

4. Trường hợp cá nhân phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên thu nhập

Cá nhân phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân trong trường hợp: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên.

Lưu ý: Tiền thù lao và tiền chi khác nêu trên là các khoản tiền theo hướng dẫn tại điểm c, d khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cụ thể là:

  • Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.
  • Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 80/2021/TT-BTC;
Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên