Thông báo số 425/TB-BHXH ngày 14/02/2017 của BHXH Việt Nam về mức lãi suất đầu tư bình quân quỹ BHXH năm 2016, mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử ngày 30/12/2016, theo đó, kể từ ngày 01/01/2017, việc thu tiền lãi suất chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:


1. Mức lãi suất đối với trường hợp người sử dụng lao động chậm đóng BHYT:

Mức lãi suất đối với trường hợp người sử dụng lao động chậm đóng BHYT thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg: “Trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng”.

- Mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 30/12/2016 là 5,8 %/năm; tương đương bằng 0,4833 %/tháng.

- Mức lãi suất chậm đóng BHYT áp dụng từ ngày 01/01/2017 bằng 0,967 %/tháng.

2. Mức lãi suất đối với các trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHTN:

Mức lãi suất đối với các trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHTN thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg: “Trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề”.

- Mức lãi suất đầu tư năm 2016 bằng 7,9%/năm; tương đương bằng 0,6583 %/tháng.

- Mức lãi suất chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHTN áp dụng từ ngày 01/01/2017 bằng 1,317 %/tháng.

Nguồn: DIENDANBHXH.VN

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên