Để trở thành nhân viên chính thức của công ty, người lao động (NLĐ) thường trải qua giai đoạn thử việc. 

1. Quy định về mức lương thử việc

Tại điều 26 Bộ luật Lao động 2019 quy định về mức lương thử việc như sau:

“Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”

⇒ Do đó, theo quy định trên NLĐ và người sử dụng lao động được phép thỏa thuận mức tiền lương của NLĐ không được thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.

2. Mức lương thử việc tối thiểu NLĐ có thể nhận

Tại điều 90 Bộ luật lao động 2019 quy định về tiền lương như sau:

“1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau”

Tại điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng như sau:

“a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV”

Bên cạnh đó, điều 5 Nghị định 90/2019/NĐ-CP đối với những công việc đã qua học nghề, đào tạo nghề, trong điều kiện lao động bình thường, người sử dụng lao động còn phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

 ► Căn cứ các quy định trên, NLĐ có thể nhận được mức lương thử việc tối thiểu như sau: 

Vùng

ng việc trong điều kiện lao động bình thường

Công việc đòi hỏi NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề

Vùng I

4.420.000 đồng/tháng

4.729.400 đồng/tháng

Vùng II

3.920.000 đồng/tháng

4,194,400 đồng/tháng

Vùng III

3.430.000 đồng/tháng

3.670.100 đồng/tháng

Vùng IV

3.070.000 đồng/tháng

3.284.900 đồng/tháng

 

  Căn cứ pháp lý:
•    Bộ luật lao động 2019
•    Nghị định 90/2019/NĐ-CP 


 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên