Kể từ ngày 01/02/2022, Nghị định 15/2022/NĐ-CP (NĐ) quy định về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có hiệu lực thi hành. Theo đó, thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% sẽ được giảm còn 8% (ngoại trừ các nhóm hàng hóa dịch vụ viễn thông, hoạt động tài chính hoặc thuộc nhóm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, công nghệ thông tin theo Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo NĐ).

1. Mức thuế suất thuế GTGT 10%

Thuế GTGT năm 2022 đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ hiện nay đã điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% còn 8%. Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 3 của NĐ:

Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Hóa đơn hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT 8% từ năm 2022 sẽ được xuất như thế nào trong năm 2023?

Theo khoản 4 Điều 1 NĐ có quy định cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.

Do đó, đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT 8% từ năm 2022 phải được lập hóa đơn riêng. Tuy nhiên, doanh thu theo hợp đồng dịch vụ có thể lập chung hóa đơn nhưng tách biệt thuế suất cho doanh thu từ ngày lập hóa đơn đến hết ngày 31/12/2022 (áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8%) và doanh thu từ ngày 01/01/2023 (áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%).

Ví dụCông ty A ký hợp đồng dịch vụ (chịu thuế GTGT 10%) từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 31/05/2023. Nếu dịch vụ nêu trên không thuộc dịch vụ được quy định tại định tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì sẽ được giảm thuế GTGT đến hết ngày 31/12/2022. Khi đó, công ty A lập hóa đơn dịch vụ từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 31/05/2023 như sau:

    • Từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 31/12/2022 với thuế suất 8%; và
    • Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/05/2023 với thuế suất 10%.

Ngoài ra, công ty A cũng có thể lập hóa đơn riêng cho doanh thu dịch vụ theo các mức thuế suất nêu trên.

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên