1.Định nghĩa phụ cấp chuyên cần

Phụ cấp chuyên cần là một khái niệm phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên, trong Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan, không giải thích cụ thể về định nghĩa của khái niệm này.

Theo như định nghĩa phổ biến, phụ cấp chuyên cần thường được hiểu là khoản tiền mà người sử dụng lao động chi trả khi NLĐ đi làm đầy đủ, không vi phạm quy định nội bộ, quy định pháp luật, và thực hiện đủ số giờ làm việc trong 01 tháng.

Mức độ và cách tính phụ cấp chuyên cần thường hoàn toàn phụ thuộc vào các thỏa thuận giữa doanh nghiệp và NLĐ, được quy định trong hợp đồng lao động cá nhân hoặc thỏa thuận tập thể và thường được xem là một phần của hệ thống khuyến khích và thưởng phạt trong doanh nghiệp. Mức phụ cấp chuyên cần thường được tính theo tỷ lệ ngày làm việc, vì vậy nếu NLĐ không hoàn thành đủ số ngày làm việc theo quy định thì sẽ không được nhận khoản phụ cấp này.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng phụ cấp chuyên cần không phải là một khoản chi phí mà luật pháp yêu cầu doanh nghiệp phải chi trả cho nhân viên. Trong một số trường hợp, có thể có các doanh nghiệp không áp dụng phụ cấp này hoặc có chính sách phụ cấp khác nhau.

2. Phụ cấp chuyên cần của NLĐ có tính đóng BHXH không?

Theo quy định tại Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, được sửa đổi và bổ sung bởi khoản 26 của Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, các khoản tiền được tính đóng BHXH có thể có 02 tính chất chính:

  • Thứ nhất, đó là những khoản tiền được xem là bù đắp cho những yếu tố đặc biệt trong công việc của NLĐ. Bao gồm các yếu tố như tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động, mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa thể bao phủ hoặc bao phủ không đầy đủ. Các yếu tố này có thể bao gồm phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các khoản phụ cấp tương tự. Điều quan trọng là các khoản này phải được xác định một cách cụ thể, được kèm theo mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
  • Thứ hai, đó là các khoản bổ sung khác, được xác định một cách cụ thể, kèm theo mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Từ đó, có thể thấy rằng phụ cấp chuyên cần của NLĐ có thể được tính đóng BHXH nếu đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Tuy nhiên, phụ cấp chuyên cần không cùng tính chất với các phụ cấp khác như phụ cấp chức vụ, chức danh, trách nhiệm, vì phụ cấp chuyên cần thường không được trả đều, và việc trả phụ cấp này có thể bị giảm nếu NLĐ nghỉ nhiều ngày trong tháng. Do đó, dù là một khoản tiền bổ sung cho công việc chuyên cần, nhưng phụ cấp này không được xem xét trong việc tính đóng BHXH.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên