Ngày 28/05/2022 Chính Phủ ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp (TNDN), tiền thuê đất trong năm 2022.

1. Gia hạn nộp thuế GTGT

Theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP, Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:

 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 03 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/10/2022.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 04 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 05 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 06 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 07 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 08 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I năm 2022 chậm nhất là ngày 30/10/2022.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II năm 2022 chậm nhất là ngày 31/12/2022.

Lưu ý: Hàng tháng/quý vẫn nộp tờ khai thuế GTGT tháng/quý bình thường. Tuy nhiên, các tháng/quý đó có phát sinh nộp tiền thuế thì được gia hạn nộp sau, thời hạn gia hạn nộp tiền thuế như trên.

2. Gia hạn nộp thuế TNDN

- Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với tiền thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Thời gian gia hạn: 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Lưu ý:

 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.
 • Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN.

3. Gia hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoàn 3 Điều 3 Nghị định này.

Thời gian gia hạn: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2022.

4. Gia hạn nộp tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian gia hạn: 06 tháng kể từ 31/05/2022 đến 30/11/2022.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 3 Nghị định này.

Lưu ý:

 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 3 Nghị định này thì: Doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.
 • Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.
 • Để được gia hạn, đơn vị phải nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Có thể kê khai trực tuyến hoặc kê khai trên HTKK (phiên bản 4.8.5 trở lên). Hạn nộp giấy: trước 30/09/2022.

Nghị định 34/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.

 

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên