Trưởng văn phòng đại diện (VPĐD) – chi nhánh (CN) của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cần lưu ý một số quyền và nghĩa vụ của người quản lý bên cạnh các quyền và nghĩa vụ cơ bản của một người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo qui định.

►QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TRƯỞNG VPĐD/ CN

 • Người đứng đầu VPĐD/ CN phải chịu trách nhiệm trước Công ty mẹ về hoạt động của VPĐD/ CN trong phạm vi được Công ty mẹ ủy quyền theo quyết định bổ nhiểm và ủy quyền trước đó.
 • Người đứng đầu VPĐD/ CN phải chịu trách nhiệm về các hoạt động trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được Công ty mẹ ủy quyền.
 • Trường hợp người đứng đầu VPĐD được Công ty mẹ ủy quyền giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết thì Công ty mẹ phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết.

►XỬ LÝ KHI TRƯỞNG VPĐD/ CN KHÔNG HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM

 • Người đứng đầu VPĐD/ CN phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của trưởng VPĐD/ CN theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của Công ty mẹ. Trưởng Văn phòng CN vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
 • Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Khoản 3 mà người đứng đầu VPĐD/ CN chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền có quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu VPĐD/ CN trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi Trưởng Văn phòng/ CN trở lại làm việc hoặc cho đến khi Công ty mẹ bổ nhiệm người khác làm Trưởng Văn phòng/ CN.
 • Trường hợp người đứng đầu VPĐD/ CN không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng VPĐD/ CN, hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì Công ty mẹ phải bổ nhiệm người khác làm Trưởng Văn phòng, CN.

►TRƯỞNG VĂN PHÒNG/ CN KHÔNG ĐƯỢC KIÊM NHIỆM

Người đứng đầu VPĐD của Công ty mẹ không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

 • Trưởng CN của cùng một Công ty mẹ.
 • Trưởng CN của Công ty mẹ khác.
 • Người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ đó hoặc Công ty mẹ khác.
 • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

Người đứng đầu CN của Công ty mẹ không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

 • Trưởng VPĐD của cùng một Công ty mẹ.
 • Trưởng VPĐD của một Công ty mẹ khác.
 • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

►TRƯỞNG VPĐD/ CN PHẢI TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Trưởng VPĐD/ CN hoặc người lao động tại VPĐD/ CN có thể được hưởng những ưu đãi về thuế, visa và một số thủ tục hành chính khác. Tuy nhiên, người lao động nước ngoài tại Việt Nam đồng thời phải tuân thủ các quy định địa phương liên quan để tránh phát sinh rủi ro về sau. Danh mục các thủ tục tuân thủ quan trọng đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam cần lưu ý gồm:

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên