Trong quá trình làm việc, doanh nghiệp hoặc người lao động có thể phát sinh thay đổi nội dung của các điều trong hợp đồng lao động đã giao kết về thời hạn, tiền lương, chế độ thưởng, vị trí công việc hoặc địa điểm làm việc, v.v. Lúc này, các bên nên ký kết phụ lục hợp đồng hay hợp đồng lao động để sửa đổi những nội dung phát sinh?

Thay-doi-noi-dung-hop-dong-lao-dong-thi-nen-lap-hop-dong-lao-dong-hay-phu-luc-hop-dong-lao-dong?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và 2, Điều 35 của Bộ luật Lao động 2012 thì:

“Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.[…]”

Như vậy, trong trường hợp người sử dụng lao động hoặc người lao động muốn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về mức lương hay nghĩa vụ ... của Hợp đồng lao động cũ thì tùy thuộc vào nhu cầu, thỏa thuận của các bên mà mình có thể thực hiện giao kết Phụ lục hợp đồng hoặc giao kết Hợp đồng lao động mới đều được.

Bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Tuy nhiên, đối với việc lựa chọn giao kết phụ lục hợp đồng hay hợp đồng lao động cũng sẽ có một vài điểm thuận lợi và bất cập riêng của nó. Tùy vào trường hợp thực tế của mình mà doanh nghiệp có sự lựa chọn cho phù hợp. Cụ thể như sau:

Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của Hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động; được ký kết để quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Nếu thực hiện giao kết Phụ lục hợp đồng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp ký kết phụ lục hợp đồng lao động để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động thì chỉ được ký một lần và không được làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động 2012.

(Theo quy định tại Điều 24 của Bộ luật Lao động 2012 và Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP)

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên