1. Đối với báo cáo tình hình tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động và báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động:
  • Nội dung báo cáo tình hình tai nạn lao động quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định;
  • Nội dung báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 81 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư.
  • Hình thức tiếp nhận báo cáo: Doanh nghiệp, Cơ sở sử dụng lao động đăng nhập Phần mềm quản lý thông tin tạo lập cơ sở dữ liệu an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (https://atld-sldtbxh.tphcm.gov.vn) để thực hiện báo cáo tình hình tai nạn lao động và báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (đính kèm tài liệu hướng dẫn)
  • Thời gian tiếp nhận báo cáo: từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 10 tháng 01 năm 2024.
2. Đối với báo cáo tình hình tai nạn lao động trong khu vực không có quan hệ lao động:
  • Nội dung báo cáo tình hình tai nạn lao động liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Khoản 2, Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định;
  • Hình thức tiếp nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân Phường, Xã, Thị trấn; Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, Thành phố Thủ Đức đăng nhập Phần mềm quản lý thông tin tạo lập cơ sở dữ liệu an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (https://atld-sldtbxh.tphcm.gov.vn) để thực hiện báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2023 đối với các vụ tai nạn lao động liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (đính kèm tài liệu hướng dẫn)
  • Thời gian tiếp nhận báo cáo: từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 10 tháng 01 năm 2024.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Thành phố Thủ Đức; Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất – công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao; Giám đốc các Tổng Công ty triển khai đến các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động thuộc phạm vi quản lý để biết và thực hiện các báo cáo theo hướng dẫn./.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên