► Người nộp thuế (NNT) đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế (CQT)

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC, NNT thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với CQT, bao gồm:

 1. Doanh nghiệp (DN) hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, luật sư, công chứng hoặc các lĩnh vực chuyên ngành khác không phải đăng ký DN qua cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành (sau đây gọi là Tổ chức kinh tế).
 2. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội, xã hội-nghề nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không phải đăng ký DN qua cơ quan đăng ký kinh doanh; tổ chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu; văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; tổ hợp tác được thành lập và tổ chức hoạt động theo quy định của Bộ Luật Dân sự (sau đây gọi là Tổ chức kinh tế).
 3. Tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Tổ chức khác).
 4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá, dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo; các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao; Chủ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng, Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định quản lý chương trình, dự án ODA không hoàn lại (sau đây gọi là tổ chức khác).
 5. Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài).
 6. Nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam (sau đây gọi là nhà cung cấp ở nước ngoài).
 7. DN, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho NNT khác phải kê khai và xác định nghĩa vụ thuế riêng so với nghĩa vụ của NNT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (trừ cơ quan chi trả thu nhập khi khấu trừ, nộp thay thuế thu nhập cá nhân(TNCN)); Ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hoặc tổ chức, cá nhân được nhà cung cấp ở nước ngoài ủy quyền có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài (sau đây gọi là Tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay). Tổ chức chi trả thu nhập khi khấu trừ, nộp thay thuế TNCN sử dụng mã số thuế (MST) đã cấp để khai, nộp thuế TNCN khấu trừ, nộp thay.
 8. Người điều hành, công ty điều hành chung, DN liên doanh, tổ chức được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận phần được chia của Việt Nam thuộc các mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn, nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí.
 9. Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả cá nhân của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu (sau đây gọi là Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).
 10. Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN (trừ cá nhân kinh doanh).
 11. Cá nhân là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế TNCN.
 12. Tổ chức, cá nhân được CQT ủy nhiệm thu.
 13. Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

A. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST đối với NNT đăng ký thuế trực tiếp với CQT

* Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp 1, 2, 3, 4, 13:

- Đối với đơn vị chủ quản, hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực MST mẫu số 24/ĐK-TCT;
 • Một trong các giấy tờ sau: Bản sao quyết định giải thể, bản sao quyết định chia, bản sao hợp đồng hợp nhất, bản sao hợp đồng sáp nhập, bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ quan có thẩm quyền, bản sao thông báo chấm dứt hoạt động, bản sao quyết định chuyển đổi.

Trường hợp đơn vị chủ quản có các đơn vị phụ thuộc đã được cấp MST 13 chữ số thì đơn vị chủ quản phải có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động gửi cho các đơn vị phụ thuộc để yêu cầu đơn vị phụ thuộc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực MST với CQT quản lý đơn vị phụ thuộc trước khi chấm dứt hiệu lực MST của đơn vị chủ quản.

Trường hợp đơn vị phụ thuộc chấm dứt hiệu lực MST nhưng không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đơn vị chủ quản có văn bản cam kết chịu trách nhiệm kế thừa toàn bộ khoản nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc gửi CQT quản lý đơn vị phụ thuộc và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc với CQT quản lý các nghĩa vụ thuế của đơn vị phụ thuộc sau khi MST của đơn vị phụ thuộc đã chấm dứt hiệu lực.

- Đối với đơn vị phụ thuộc, hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực MST mẫu số 24/ĐK-TCT;
 • Một trong các giấy tờ sau: Bản sao quyết định hoặc thông báo chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc, bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị phụ thuộc của cơ quan có thẩm quyền.

* Đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí, công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí; nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thuộc trường hợp 5, 8 (trừ nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài được cấp MST theo quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 5 Thông tư 105/2020/TT-BTC), hồ sơ là:

  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực MST mẫu số 24/ĐK-TCT
  • Bản sao bản thanh lý hợp đồng, hoặc bản sao văn bản về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tham gia hợp đồng dầu khí đối với nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí.

* Đối với hộ kinh doanh; cá nhân kinh doanh; địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp 9, hồ sơ là:

  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực MST mẫu số 24/ĐK-TCT
  • Bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có).

B. DN, hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc của DN và hợp tác xã trước khi nộp hồ sơ để chấm dứt hoạt động DN, hợp tác xã do bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất hoặc chấm dứt hoạt động đơn vị phụ thuộc của DN tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã:

Phải nộp hồ sơ đến CQT quản lý trực tiếp để thực hiện các thủ tục về thuế, hoàn thành nghĩa vụ thuế theo thời hạn quy định tại Luật DN và các pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp Luật DN và pháp luật khác có liên quan không quy định thời hạn NNT phải nộp hồ sơ đến CQT thì NNT nộp hồ sơ đến CQT quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chia, hợp đồng sáp nhập, hợp đồng hợp nhất, quyết định hoặc thông báo của DN, hợp tác xã về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

C. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST đối với NNT đăng ký thuế cùng với đăng ký DN, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh bao gồm:

- Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực MST mẫu số 24/ĐK-TCT;

- Các giấy tờ khác như sau:

 • Hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST của DN, hợp tác xã bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất là một trong các giấy tờ sau: Bản sao quyết định chia, bản sao hợp đồng hợp nhất, bản sao hợp đồng sáp nhập.
 • Hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST của đơn vị phụ thuộc của DN và hợp tác xã là một trong các giấy tờ sau: Bản sao quyết định hoặc thông báo của DN, hợp tác xã về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

D. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST theo quyết định, thông báo, giấy tờ khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

  • Quyết định giải thể DN, hợp tác xã; Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động của DN, hợp tác xã do chia, hợp nhất, sáp nhập; hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của DN, hợp tác xã; Thông báo giải thể DN, hợp tác xã; Thông báo chấm dứt hoạt động của DN, hợp tác xã do chia, hợp nhất, sáp nhập; Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của DN, hợp tác xã của cơ quan đăng ký kinh doanh, đăng ký hợp tác xã.
  • Quyết định, thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Văn bản tương đương của cơ quan cấp phép.
  • Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án.
  • Các giấy tờ liên quan của cơ quan có thẩm quyền xác nhận cá nhân đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
  • Thông báo về việc NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định tại Điều 17 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên