Căn cứ Điều 10 Quyết định số 2192/QĐ-BHXH ngày 10/12/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH.

Hiện tại, BHXH Việt Nam tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bao gồm thủ tục “Giải quyết hưởng BHXH một lần” qua các hình thức sau:

  •    Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện;
  •   Thông qua dịch vụ bưu chính công ích. (Trường hợp tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thì cơ quan BHXH vẫn tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo đúng quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật liên quan).
  •    Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công ngành BHXH hoặc thông qua Tổ chức I-VAN (Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin được BHXH Việt Nam ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH).

Như vậy, người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam khi nghỉ việc, đủ điều kiện hưởng BHXH một lần có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHXH một lần theo một trong các cách thức nêu trên.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên