BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2516/BHXH-QLT
V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2021

TP. HCM, ngày 05 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Thông báo số 204/TB-NHNN ngày 01/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 01/7/2021.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thực hiện từ ngày 01/7/2021 cho 6 tháng cuối năm 2021, đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ là: 23.182 đồng/USD (Hai mươi ba nghìn, một trăm tám mươi hai đồng/USD)./.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ;
- BHXH thành phố Thủ Đức, quận, huyện;
- Website BHXH Thành phố;
- Lưu: VT, QLT (Thu).

                           GIÁM ĐỐC
                         Phan Văn Mến

 

►Xem chi tiết : Công văn 2516/BHXH-QLT

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên