1. Thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) xuống 8% nhưng đã xuất hóa đơn thuế GTGT 10% thì cần xử lý như thế nào?

Tham khảo đối tượng hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT tại đây

Theo khoản 5 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP (NĐ44) quy định trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định tại NĐ44 thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

Như vậy, trường hợp được giảm thuế GTGT xuống 8% nhưng đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất thuế GTGT 10% thì xử lý như sau:

  • Người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ;
  • Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

2. Trình tự thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8%

Theo điểm a khoản 3 Điều 1 NĐ44 quy định đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 NĐ44, khi lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “8%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.

3. Cách xử lý hóa đơn ghi sai thuế suất khi giảm thuế GTGT xuống 8% mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh

Theo khoản 5 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC, trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế GTGT khi đã giảm xuống 8% mà các cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu trừ thuế chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

* Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ:

  • Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.
  • Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán;
  • Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn.

* Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ:

  • Trường hợp cơ sở kinh doanh khi nhập khẩu hàng hóa đã khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi bán cho người tiêu dùng đã lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn GTGT bán ra đúng bằng với mức thuế suất thuế GTGT đã khai, nộp thuế ở khâu nhập khẩu nhưng mức thuế suất thuế GTGT đã khai (ở khâu nhập khẩu và khâu bán ra nội địa) thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT và cơ sở kinh doanh không thể thu thêm được tiền của khách hàng thì:
  • Số tiền đã thu của khách hàng theo hóa đơn GTGT được xác định là giá đã có thuế GTGT theo thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT để làm cơ sở xác định đúng số thuế GTGT phải nộp và xác định doanh thu tính thuế TNDN.

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 44/2023/NĐ-CP;
  • Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên